ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ຮູ້ຈັກການລົງທຶນໃນຮູບແບບອະສັງຫາລິມມະຊັບໂດຍພື້ນຖານ ໂດຍເນື້ອໃນຈະຄອບຄຸມບັນດາລະບຽບກົດໝາຍຕ່າງໆ ທີ່ປິ່ນອ້ອມທຸລະກິດອະສັງຫາລິມມະຊັບ ເຊັ່ນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ, ຜັງເມືອງ, ການປຸກສ້າງ, ແລະ ອື່ນໆ. ນອກຈາກນີ້, ເນື້ອໃນຂອງຫຼັກສູດຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງການວິເຄາະເພື່ອການລົງທຶນໃນອະສັງຫາລິມມະຊັບປະເພດຕ່າງໆ ໂດຍຜ່ານການວິເຄາະຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານການຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານການເງິນ ເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາສາມາດນຳໄປໃຊ້ພິຈາລະນາການລົງທຶນໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ.

ຄອສນີ້ຈະແນະນຳພື້ນຖານການນຳໃຊ້ ໂປຣແກຣມ OBS ເຂົ້າໃນການສ້າງບົດສອນວີດີໂອ ເພື່ອນຳໄປໃຊ້ຕໍ່ໃນລະບົບການຮຽນການສອນ ຂອງ ອາຈານ ຜ່ານ ລະບົບ LMS (Learning Management Sysyem) ເຊັ່ນ: Moodle , Facebook Group, Youtube ແລະ ອື່ນໆ.

ແນະນຳພື້ນຖານການນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມ
ແນະນຳເທັກນິການສ້າງບົດສອນໃຫ້ແທດເໝາະກັບ smartphone

This course will provide a basic yet useful approach to create a video content from the common tool like Microsoft PowerPoint.