ວິຊານີ້ ສຶກສາເຖິງ 1). ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານດ້ານຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, 2). ລະບົບນິເວດວິທະຍາປ່າໄມ້, 3). ຊະນິດພັນໄມ້ເດັ່ນຂອງ ສ ປ ປ ລາວ, 4). ການສໍາຫຼວດຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, 5). ມວນຊີວະພາບແລະການເກັບກັກຄາບອນ, 6). ການຟື້ນຟູປ່າເຂດຮ້ອນຕາມທໍາມະຊາດ, 7). ການສ້າງສວນກ້າເບ້ຍໄມ້, 8). ນະໂຍບາຍການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້