ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບພາວະຜູ້ນຳ, ຄວາມໝາຍຂອງພາວະຜູ້ນຳ, ທິດສະດີ ແລະແບບ ຂອງຜູ້ນຳ, ຜູ້ນຳກັບຜູ້ບໍລິຫານ, ອຳນາດ ແລະ ອິດທິພົນ, , ພາວະຜູ້ນຳທາງວິຊາການ ໃນໂຮງຮຽນ, ພາວະຜູ້ນຳແບບປະຕິຮູບ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຄວາມເປັນຜູ້ນຳໃນສັດຕະວັດທີ 21.

General Psychology  

ເນື້ອໃນຫຍໍ້:
ໃນວິຊານີ້ ນັກສຶກສາຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ພາບລວມຂອງການປະກອບກິດຈະການທາງສັງຄົມ ແລະ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບການປະກອບກິດຈະການເພື່ອສັງຄົມ, ເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາຄວນມີຄວາມພ້ອມໃນການກາຍເປັນນັກປະກອບກິດຈະການເພື່ອສັງຄົມດີສົມຄວນ, ພັດທະນາຂະບວນການການປະກອບກິດຈະການເພື່ອສັງຄົມ ແລະ ນະວັດຕະກຳ.  ນັກສຶກສາຈະເຂົ້າໃຈພາບລວມຂອງວຽກງານປະກອບກິດຈະການເພື່ອສັງຄົມ, ແລະ ຮຽນຮູ້ເຕັກນິກເພື່ອກຳນົດ ແລະ ປະເມີນໂອກາດ ພ້ອມທັງຫັນເອົາແນວຄວາມຄິດນັ້ນເປັນທຸລະກິດ.