ນີ້ແມ່ນຫຼັກສູດລາຍວິຊາສຳຫຼັບ 4 ວິຊາພື້ນຖານທີ່ດຳເນີນການຮຽນ-ການສອນໃນຊັ້ນຮຽນປີທີ 1 ຂອງທຸກຄະນະ ແລະ ສາຂາວິຊາຮຽນ.