ການເງິນທຸລະກິດ 2 ສຳລັບລະບົບຮຽນຕໍ່ເນື່ອງ ແມ່ນໄດ້ສັງລວມການນຳໃຊ້ມູນຄ່າເງິນຕາມເວລາ (Time Value of Money) ເຂົ້າໃນການປະເມີນມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນໃນເຄື່ອງມືທາງການເງິນປະເພດຕ່າງໆ, ການລະດົມທຶນດ້ວຍເຄື່ອງມືທາງການເງິນເຊັ່ນ ພັນທະບັດ, ຮຸ້ນ ເປັນຕົ້ນ, ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງໂດຍນຳໃຊ້ອານຸພັນທາງການເງິນ, ນະໂຍບາຍເງິນປັນຜົນ, ການຄວບລວມກິດຈະການ, ແລະ ການເງິນລະຫວ່າງປະເທດ.

ໃນວິຊານີ້ ນັກສຶກສາຈະໄດ້ຮຽນແນວຄວາມຄິດ ແລະ ການຄິດໄລ່ພື້ນຖານທີ່ໃຊ້ໃນການຕັດສິນໃຈທາງການເງິນ ເຊັ່ນ ໃບລາຍງານການເງິນ, ມູນຄ່າເງິນຕາມເວລາ, ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນຕອບແທນ, ການບໍລິຫານຊັບສິນໝູນວຽນ, ການບໍລິຫານໜີ້ສິນໝູນວຽນ, ງົບປະມານເງິນທຶນ, ຕົ້ນທຶນເງິນທຶນ, ໂຄງສ້າງເງິນທຶນ, ອັດຕາສ່ວນທາງການເງິນ, ຈຸດກຸ້ມທຶນ ແລະ ການງາງແຜນກຳໄລ ເປັນຕົ້ນ.