ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບການບັນຊີ, ຫຼັກການລົງບັນຊີ, ລະບົບບັນຊີໂຮງແຮມ, ການລົງ ບັນຊີ, ຊື້-ຂາຍສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ, ການຄິດໄລ່ອາກອນ, ການຄິດໄລ່ເງິນເດືອນພະນັກງານ, ການຫັກຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຂອງໂຮງແຮມ.