[221IS321] - ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບວັດຖຸເຄີ່ງຊັກນຳ

[221IS321] - ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບວັດຖຸເຄີ່ງຊັກນຳ

ທາດເຄີ່ງຊັກນຳມະນີ ແລະ ການກະຕຸ້ນຂອງບັນດາທາດເຄີ່ງຊັກນຳ,ຕຳລາເຟີມິແລະແຜນພາບຂອງບັນດາທາດເຄີ່ງຊັກນຳ,ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງສະຖານະ ແລະ ຄວາມສົມດຸນທາງຄວາມຮ້ອນ,ກົດເກນມວນສານແລະການຄິດໄລ່ພາຫະໃນບັນດາທາດເຄີ່ງຊັກນຳ,ບັນດາພະຫະເພີ່ມຂຶ້ນໃນທາດເຄີ່ງຊັກນຳ