ທາດເຄີ່ງຊັກນຳມະນີ ແລະ ການກະຕຸ້ນຂອງບັນດາທາດເຄີ່ງຊັກນຳ,ຕຳລາເຟີມິແລະແຜນພາບຂອງບັນດາທາດເຄີ່ງຊັກນຳ,ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງສະຖານະ ແລະ ຄວາມສົມດຸນທາງຄວາມຮ້ອນ,ກົດເກນມວນສານແລະການຄິດໄລ່ພາຫະໃນບັນດາທາດເຄີ່ງຊັກນຳ,ບັນດາພະຫະເພີ່ມຂຶ້ນໃນທາດເຄີ່ງຊັກນຳ