ໃນວິຊານີ້ນັກສຶກສາຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບລະບົບແຟ້ມຂໍ້ມູນ, ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ, ສ່ວນປະກອບຂອງລະບົບຖານຂໍ້ມູນ, ຂໍ້ດີ, ຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງລະບົບແຟ້ມຂໍ້ມູນ ແລະ ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ລວມໄປເຖິງໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງລະບົບຈັດການຖານຂໍ້ມູນ ຫຼື DBMS.  ນັກສຶກສາຍັງຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສະຖາປັດຍະກໍາຂອງລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ພ້ອມທັງແບບຈໍາລອງຖານຂໍ້ມູນບໍ່ວ່າຈະເປັນແບບຈໍາລອງຖານຂໍ້ມູນລະດັບແນວຄິດກໍຄືລະດັບພັດທະນາ ໂດຍສະເພາະຈະເນັ້ນໜັກແບບຈໍາລອງແບບສໍາພັນ. ນອກຈາກນີ້ນັກສຶກສາຍັງຈະໄດ້ຮຽນຂັ້ນຕອນການອອກແບບຖານຂໍ້ມູນຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ທົດລອງສ້າງແບບຈໍາລອງຂໍ້ມູນ ເຊັ່ນວ່າ ແບບຈໍາລອງຄວາມສໍາພັນຂອງຂໍ້ມູນ ຫຼື Entity-Relatioship Model ເປັນຕົ້ນ.